Regulamin Serwisu internetowego www.pawlik.com.pl

Pkt. 1 Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu www.pawlik.com.pl .

2.      Właścicielem Serwisu jest PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul Pomorskiej 77, zwana dalej PAWLIK NIERUCHOMOŚCI.

3.      Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela Serwisu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronie internetowej Serwisu.

4.      Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. na rzecz Odwiedzających serwis oraz swoich Klientów – klientów usług polegających na publikacji w Internecie ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w Serwisie www.pawlik.com.pl,

5.      Ogłoszenia mogą dotyczyć sprzedaży, wynajmu nieruchomości oraz zapytań osób fizycznych lub prawnych poszukujących nieruchomości.

6.      Warunkiem uzyskania dostępu do:

6.1.    ogłoszeń / zapytań serwisu Pawlik - jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową (dot. Odwiedzających).

6.2.    poszerzonej funkcjonalności Serwisu Pawlik, do tzw. Panelu Klienta (dot. Użytkowników) – jest rejestracja: w Serwisie, poprzez telefoniczny bądź bezpośredni kontakt z Pawlik

6.3.    pełnych danych wybranych ofert nieruchomości (w tym danych adresowych) - jest dodatkowo podpisanie odpowiedniej umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ze spółką PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. (dot. Klientów).

Pkt. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1.      Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.pawlik.com.pl, prowadzony przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. w języku polskim i angielskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących transakcji na rynku nieruchomości,

2.      Panel Klienta – zabezpieczona strefa serwisu www.pawlik.com.pl dostępna po zalogowaniu, posiadająca dodatkowe funkcje i prezentująca dodatkowe informacje (dot. Użytkownika i Klienta).

3.      Odwiedzający - Podmiot korzystający z Serwisu celem przeglądania zamieszczonych tam ofert i zapytań. Może korzystać ze schowka oraz komunikować się z pracownikami Agencji drogą email.  

4.      Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto, czyli posiada indywidualny login i hasło, za pomocą, których loguje się do swojego konta w Panelu Klienta w serwisie.

5.      Klient - Użytkownik posiadający podpisaną umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z firmą PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C., co uprawnia go do dostępu do szerszych funkcji i informacji w indywidualnym Panelu Klienta.

6.      Ogłoszenie — sporządzone przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C., w imieniu swoich klientów, ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości lub jej części (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu) zamieszczane w Serwisie,

7.      Zgłoszenie nieruchomości / zapytania - sporządzona, w odpowiednim formularzu Serwisu, przez Odwiedzającego, Użytkownika lub Klienta informacja dotycząca sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości lub jej części. Zgłoszenia / zapytania są przesyłane do PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. i podlegają weryfikacji. 

8.      Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi / Klientowi, identyfikowana za pomocą loginu i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik / Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel klienta);

9.      Regulamin – niniejszy regulamin;

 

Pkt. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.      Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na kontaktowy adres e-mail PAWLIK NIERUCHOMOŚCI. 

2.      Treść ofert i zapytań, łącznie ze zdjęciami jest chroniona prawami autorskimi i zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody firmy Pawlik. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyżej Pawlik podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony praw autorskich

3.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych. Klient, podpisując umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i umieszczając w Serwisie ogłoszenie uzyskuje możliwość, wedle wyboru Spółki, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Klient wyraża zgodę.

4.      Firma PAWLIK NIERUCHOMOŚCI upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu.

5.      Klient jest upoważniony w każdym czasie do zażądania od firmy PAWLIK NIERUCHOMOŚCI usunięcia ogłoszenia z Serwisu lub jego modyfikacji na warunkach określonych w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podpisanymi między Klientem a PAWLIK NIERUCHOMOŚCI.

 

Pkt. 4. Ochrona danych osobowych

1.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. chroni dane Użytkowników / Klientów zgodnie polityką prywatności określoną w załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

2.      Podane w formularzach serwisu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu oraz działaniami firmy PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym działaniami informacyjno – marketingowymi.

3.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. przechowuje i przetwarza elektronicznie dane osobowe Użytkowników / Klientów, wyłącznie w celu utrzymywania i rozwijania Serwisu oraz realizowania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

4.      Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Spółkę lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z usunięciem konta Użytkownika /Klienta oraz jego ogłoszeń / zapytań. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien zwracać się do PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. na piśmie.

5.      Rejestrując się w Serwisie Użytkownik – samodzielnie bądź poprzez kliknięcie linku potwierdzającego w wiadomości email Potwierdzenie Rejestracji - wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. dotyczącą produktów i usług oferowanych Spółkę, w szczególności nowych ofert nieruchomości.

6.      Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame, co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres biuro@pawlik.com.pl.

 

Pkt. 5 Zgłoszenia nieruchomości / zapytania

1.      Zgłoszenie nieruchomości / zapytania powiązane jest dokonaniem rejestracji w Serwisie.

2.      Aby przesłać do PAWLIK NIERUCHOMOŚCI zgłoszenie dotyczące zamiaru sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości lub jej części należy wypełnić odpowiedni formularzu Serwisu. Formularz ten obejmuje takie informacje jak:

·        Rodzaj transakcji sprzedaż / najem

·        Rodzaj posiadanego / poszukiwanego obiektu

·        Powierzchnia

·        Adres oferowanej nieruchomości

·        Imię, Nazwisko

·        Nazwa firmy

·        Telefon

·        e-mail

·        hasło

3.      Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza akceptację Regulaminu z chwilą wybrania opcji „Wyślij” pod oświadczeniem o akceptacji Regulaminu.

4.      Zgłoszenia / zapytania są przesyłane do odpowiednich przedstawicieli PAWLIK NIERUCHOMOŚCI, którzy w odpowiedzi na zgłoszenia / zapytania realizują czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bądź czynności pomocnicze, poprzez Serwis (np. wysyłając Odwiedzającemu propozycje sprzedaży/ wynajmu nieruchomości odpowiadające cechom zapytania) lub poza nim.

 

Pkt. 6. Założenie Konta (Rejestracja w Serwisie)

1.      Dostęp do dodatkowych funkcji i informacje serwisu jest możliwe po zalogowaniu i wymaga utworzenia Konta wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu.

2.      Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Użytkownikowi:

1.      zachowanie ofert ze schowka

2.      zarządzanie ofertami klienta oferowanymi przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI

3.      dostęp do zestawienia ofert zaoferowanych Klientowi przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI

4.      komunikowanie się z Agentami online sprawach ofert

5.      dostęp do historii obsługi

6.      dostęp do powiadomień związanych z obsługą przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI

3.      Założenie Konta następuje po przez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie przez Użytkownika / Klienta lub przez przedstawiciela firmy PAWLIK NIERUCHOMOŚCI na życzenie osoby zainteresowanej (wszyscy Klienci firmy Pawlik zostają zarejestrowani w Serwisie).

4.      W czasie dokonywania rejestracji Użytkownik definiuje swoje indywidualne hasło do Konta.

5.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6.      Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

7.      Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach.

8.      W Panelu Klienta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres email newslettera zawierającego nowe oferty spełniające zadane kryteria. Użytkownik, może ustalić częstotliwość otrzymywania newslettera a jeśli nie życzy sobie jego otrzymywania, może z niego zrezygnować.

9.      Kliencie, którzy zawarli z PAWLIK NIERUCHOMOŚCI stosowną umowę w formie pisemnej mogą korzystać z poszerzonej funkcjonalności Panelu Klienta. Umożliwia ona pobieranie adresów, lokalizacji ofert nieruchomości udostępnionych uprzednio w formie elektronicznej przez Agenta. Dodatkowo Klient ma dostęp do zdjęć elewacji i okolicy danej nieruchomości.

 

Pkt. 7. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1.      Ogłoszenia są publikowane w Serwisie przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI i wedle jego wyboru.

2.      Ogłoszenia są zamieszczane w Serwisie przez pracowników PAWLIK NIERUCHOMOŚCI, na podstawie informacji uzyskanych od właścicieli nieruchomości / osób poszukujących nieruchomości.

3.      W przypadku ogłoszeń o sprzedaży / wynajmie nieruchomości wymagane jest podpisanie umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.

4.      Publikując ogłoszenie w Serwisie pracownicy firmy Pawlik dokładają wszelkich starań, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich

5.      Użytkownicy i Klienci mają prawo do edycji lub usunięcia swojego ogłoszenia. Dokonują tego pracownicy PAWLIK NIERUCHOMOŚCI na prośbę Użytkownika / Klienta wyrażoną poprzez odpowiednie funkcje Panelu Klienta lub w inny sposób (np. drogą rozmowy telefonicznej). Klient ma możliwość zmiany zmiany statusu ogłoszenia dotyczącego jego nieruchomości pomiędzy: aktualne a nieaktualne. Ogłoszenia nieaktualne nie są wyświetlane w serwisie.

 

Pkt. 8. Zasady odpowiedzialności

1.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI dochowuje wszelkiej staranności, aby prezentowane w ogłoszeniach nieruchomości informacje były prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Z uwagi jednak na fakt, iż znaczna część informacji pozyskiwana jest od właścicieli nieruchomości, PAWLIK NIERUCHOMOŚCI nie odpowiada za ich treść i zgodność ze stanem faktycznym i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogłyby zostać spowodowane opublikowaniem informacji niezgodnych ze stanem faktycznym bądź nieprawdziwych.

2.      Prezentowane w Serwisie informacje o oferowanych nieruchomościach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI dokonuje regularnych aktualizacji ofert przeprowadzając regularne rozmowy telefoniczne Serwisie oferującymi je podmiotami. Jednakże, Serwisie uwagi na okresy aktualizacji, które wahają się Serwisie przedziale od tygodnia do kilku miesięcy, publikowane w Serwisie oferty mogą być w momencie ich publikacji nieaktualne.

4.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c nie odpowiada za:

·        brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

·        działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c  niezależnych,

5.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c  nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników / Klientów za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności PAWLIK NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

6.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c oraz Użytkownik / Klient i, odpowiednio, PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c oraz Odwiedzający, o ile Użytkownik / Klient lub Odwiedzający korzystają z Serwisów jako przedsiębiorcy w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa, wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.

7.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Spółka deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu.

8.      PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją Serwisu, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu

 

Pkt. 9. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin dostępny jest w Serwisie www.pawlik.com.pl Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

2.      O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Klientem a PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c, której przedmiotem jest świadczenie przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI s.c usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Serwisu www.pawlik.com.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

PAWLIK NIERUCHOMOŚCI S.C. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 77 (dalej jako PAWLIK NIERUCHOMOŚCI), właściciel serwisu www.pawlik.com.pl przykłada dużą wagę do respektowania praw przysługujących swoim Klientom ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

PAWLIK NIERUCHOMOŚCI z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PAWLIK NIERUCHOMOŚCI sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu  danych osobowy stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Pkt. 1. Zbieranie danych osobowych

PAWLIK NIERUCHOMOŚCI zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy i za dobrowolną zgodą Użytkownika lub automatycznie.  Zbierane i przetwarzane dane są niezbędne w celu realizacji określonych usług świadczonych przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI poprzez serwis www.pawlik.com.pl

 

Pkt. 2. Dane zbierane podczas rejestracji:

1.      Aby skorzystać z niektórych funkcji serwisu, Użytkownik musi się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy o podanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego, adresu email a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką, tj. hasło, które będzie używane w serwisie www.pawlik.com.pl

2.      Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Może dokonać tego po zalogowaniu do Panelu Klienta bądź po wystosowaniu pisemnego wniosku do PAWLIK NIERUCHOMOŚCI

 

Pkt. 3. Dane zbierane podczas kontaktu z nami:

W celu dokonania pewnych czynności (np. udzielenie odpowiedzi na prośbę o podanie szczegółów oferty, o dokonanie zmiany w treści oferty, itp.) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail,  ponownie wymagane jest podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu email, numeru telefonu, celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

 

Pkt. 4. Wykorzystywanie danych:

1.      Dane osobowe, podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.

2.      Dane te mogą służyć do:

·        weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki dostępu do określonego zakresu informacji w ramach serwisu www.pawlik.com.pl

·        kontaktu z Użytkownikiem drogą e-mail lub telefoniczną w celu dokonania określonej czynności lub uzyskania / udzielenia informacji Użytkownikowi,

·        przesyłania Użytkownikom przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach, nowych ofertach itp. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

3.      Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4.      Dane Użytkowników, którzy zgłosili Zapytanie ofertowe a następnie, przy udziale przedstawiciela PAWLIK NIERUCHOMOŚCI, dokonali wizji lokalnej nieruchomości zaoferowanej przez PAWLIK NIERUCHOMOŚCI, są udostępniane podmiotowi oferującemu daną nieruchomość.

5.      Dane Użytkowników, którzy zgłosili Zapytanie ofertowe a następnie, potwierdzili pisemnie uzyskanie od przedstawiciela PAWLIK NIERUCHOMOŚCI danych adresowych danej nieruchomości, są udostępniane podmiotowi oferującemu daną nieruchomość.

 

Pkt. 5. Dane zbierane automatycznie, Cookies:

Podczas wizyty Użytkownika w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej osoby. Dane te są zbierane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

PAWLIK NIERUCHOMOŚCI stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu www.pawlik.com.pl. Mogą być również używane w celu identyfikacji użytkowników strony www.pawlik.com.pl na stronach internetowych należących do sieci reklamowych i wyświetlania im reklam tekstowych oraz graficznych w ramach usługi remarketingu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Pkt. 6. Zmiany Polityki Prywatności.

1.      Oferta serwisu www.pawlik.com.pl będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości może być konieczne wprowadzenie modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia w serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisów po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

2.      W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu email: biuro@pawlik.com.pl  

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
EUROPEAN FUNDS FOR DEVELOPMENT OF LODZ REGIONS